M M Jagdale Trophy ( Boy's U-15 Multi-Day ) Jabalpur v/s Narmadapuram Match


Narmadapuram won by an Inng & 106 Runs.