J N Bhaya Inter Divisional Men's Senior T20 Trophy 2019-20 ( Bhopal v/s Narmadapuram 2nd Semi Final Match )


Narmadapuram won by 32 Runs.