A W Kanmadikar Trophy (Boys U-13) Jabalpur v/s Narmadapuram Match (23 - 24 Jan 2020)


Jabalpur won by an Inng & 100 Runs.