Madhya Pradesh Team for Syed Mushtaq Ali Tr. 2020-21

Madhya Pradesh Men's Senior Team for Syed Mushtaq Ali Trophy Tournament 2020 - 2021.

1. Parth Sahani - Capt.     2. Rajat Patidar - Vice Capt.

3. Arpit Gaud                   4. Himanshu Mantri

5. Rishabh Chouhan         6. Abhishek Bhandari

7. Venkatesh Iyer            8. Rakesh Thakur

9. Saransh Jain               10. Ankit Sharma

11. Mihir HIrwani            12. Avesh Khan

13. Kuldeep Sen             14. Surendra Malviya

15. Ishwar Pandey          16. Shantanu Raghuwanshi

Stand Byes

1. Arshad Khan               2. Puneet Datey

3. Ashutosh Sharma        4. Kumar Kartikey


Sanjeev Rao
Hon Secretary

 

Date : 18.12.2020